O Firmie

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powstała Spółka pracownicza, która na podstawie umowy leasingowej przejęła część majątku w odpłatne użytkowanie i kontynuowała usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych w obrębie miasta Biała Podlaska, dystrybucji gazu propan – butan w butlach, usług pogrzebowych oraz oczyszczania miasta. Doskonałe warunki współpracy z samorządem miasta upewniły nas, że podjęliśmy właściwą decyzję o gospodarowaniu na własną rękę.
 
  Zdobyte doświadczenie oraz dodatnie wyniki finansowe pozwoliły nam na powiększanie i modernizację posiadanego sprzętu oraz rozszerzenie zakresu działalności, m.in. wybudowania stacji paliw LPG do tankowania samochodów gazem propan – butan. Wspólna wola firmy i byłego zarządu miasta Biała Podlaska oraz pomysł na nowatorskie rozwiązania przyniosły efekt w postaci konsekwentnego i systematycznego rozwoju przedsiębiorstwa.
 
Począwszy od l994 roku jako pierwsi w regionie przystąpiliśmy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Było to pionierskie działanie mające na celu uświadomić mieszkańców o korzyściach segregacji surowców wtórnych, co w znacznym stopniu wpływa na pozytywne oddziaływanie na nasze środowisko. Przyjęto zasadę segregacji „u źródła”, czyli bezpośredniego wytwórcy w konkretnym gospodarstwie domowym. Programem objęto zarówno osiedla mieszkaniowe jak i domy jednorodzinne. Realizacja programu jest sukcesywnie udoskonalana. W zakresie wywozu nieczystości i segregacji odpadów postawiliśmy na szeroko pojętą ekologię. Podpisane umowy z firmami recyklingowymi umożliwiają zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na składowisko, a odzyskany surowiec na powtórne użycie go do produkcji. Surowce wtórne takie jak makulatura, opakowania szklane i butelki typu PET na terenie miasta Biała Podlaska odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu.
 
  Pod koniec lat 90-tych rozszerzyliśmy naszą działalność na 8 gmin powiatu bialskiego, gdzie oprócz odbioru i wywozu nieczystości stałych wyodrębniliśmy również surowce wtórne. Każda gmina obsługiwana jest według indywidualnych harmonogramów ustalanych na cały rok. W 2000 roku braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie, zorganizowanym przez „Przegląd Komunalny” w zbieraniu stłuczki szklanej, nagrodzony Dyplomem za udział. Początkowo zbieranych było około 115 ton tego surowca, natomiast w chwili obecnej wielkość ta wzrosła do około 700 ton. Jedną z nowych inicjatyw było utworzenie punktu zużytego sprzętu elektronicznego, inaczej mówiąc odpadów problemowych, które poprzez składowanie ich na wysypiskach zagrażają środowisku. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami i jak duży ma to wpływ na ochronę środowiska. Dlatego też wychodząc naprzeciw problemom zagospodarowania różnego rodzaju odpadów stwarzamy możliwość pozbywania się ich w profesjonalny sposób, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w prawie polskim. Zorganizowaliśmy punkt przyjęć przy bazie firmy oraz przeprowadziliśmy zbiórki na terenie miasta. Zagadnienie to zostało rozszerzone o gminy, gdzie zbieraliśmy i zbieramy sprzęt w ustalonych terminach.
 
  Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy wspólnie z Urzędem Miasta w Białej Podlaskiej odbiór eternitu, który jest przekazywany do dalszej utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych
  Również na prośbę mieszkańców rozpoczęliśmy wywóz wyodrębnionego popiołu, który odbierany jest według ustalonego harmonogramu.
  W ramach edukacji szkolnej na temat ekologii oraz sortowania odpadów komunalnych współpracujemy z placówkami oświatowymi miasta i okolicznych gmin powiatu bialskiego. Działania te mają na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym dążenie do poprawy środowiska naturalnego.
Wspomagamy sprzętem i ludźmi szkoły z terenu powiatu bialskiego w odbiorze zebranych surowców z jednoczesnym przyznaniem nagród pieniężnych.
  Najnowocześniejszym rozwiązaniem zastosowanym w naszym przedsiębiorstwie było uruchomienie linii segregacyjnej do produkcji paliwa alternatywnego. Polega to na rozdrobnieniu odpadów komunalnych z frakcji suchej i przekazywanie jej do wyspecjalizowanego zakładu tj. cementowni w Chełmie, gdzie mają zastosowanie min. jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu w przemyśle cementowym. Mogą to być więc odpady z tworzyw sztucznych oraz chemia gospodarcza w szerokim tego słowa znaczeniu. Wykorzystane jako paliwo alternatywne przynoszą więcej korzyści, ponieważ nie są składowane na wysypiskach, gdzie rozkładają się przez tysiące lat. Dzięki segregacji część z nich zostanie przetworzona albo też stanie się źródłem energii.

 

  Jesienią 2016 roku rozpoczęto budowę warsztatu samochodowego oraz kwiaciarni. Inwestycja dobiegła końca i wkrótce pierwsi klienci będą mogli skorzystać z profesjonalnych usług.
Spółka ciągle inwestuje w nowoczesny sprzęt, urządzenia, szkoli załogę, modernizuje obiekty by były w lepszym standardzie i wyróżniały się w ciągle zmieniającym się otoczeniu.
Celem priorytetowym Spółki jest zawsze profesjonalizm, a przede wszystkim satysfakcja klientów z jakości świadczonych usług. Współpraca z samorządami była, jest i będzie bardzo istotnym elementem działania przedsiębiorstwa. Napływające sygnały ze strony samorządów, udowadniają, że działalność spółki jest doceniana przez społeczeństwo i traktowana jako integralny element działalności lokalnej.


  Obecna polityka opiera się na pracy na rzecz środowiska, a sukces firma osiąga dzięki spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Mówiąc wprost dba o czystość i porządek w mieście i na terenie gmin powiatu bialskiego.
Spółka „Komunalnik” jest ambitnym przedsiębiorcą i konsekwentnie dąży do realizacji założonych przez siebie celów. Ma wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków. W obecnych czasach, aby osiągnąć sukces należy przede wszystkim postawić na rozwój kadry i jakość świadczonych usług.

Mimo dużej konkurencji oraz pomimo wszelkim trudnościom Spółka stale ma znaczący udział w rynku lokalnym. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zamierza kontynuować obraną ścieżkę wzrostu poprzez dywersyfikacje usług oraz inne inwestycje, mające na celu osiągnięcie stabilnego rozwoju i utrzymanie swojej pozycji.

  Obecna struktura organizacyjna jest wynikiem działań prowadzonych przez Zarząd P.W. „Komunalnik” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej.

 

Władze Spółki to :
• Walne Zgromadzenie Wspólników
• Rada Nadzorcza
• Zarząd

 

  Dążymy do zharmonizowania celów związanych z ochroną środowiska chcąc oferować usługi, które dzięki innowacyjnym ulepszeniom w dziedzinie wydajności zasobów mają lepszy wpływ na środowisko oraz spełniają potrzeby naszych klientów.

 

Zadbajmy o Czysty Świat ….. Dołącz do Nas …. !!!!